fbpx
Official Exams Young lady inlingua Andorra

Exàmens oficials

Les nostres classes de preparació per a exàmens oficials s’organitzen per preparar els exàmens que hi ha de cada idioma del nivell A2 al nivell C2. Els nostres alumnes reben una instrucció especial i una pràctica extensa en les quatre habilitats clau de la llengua —parlar, escoltar, llegir i escriure—, segons el nivell en què es troben i, el que és més important, segons el nivell que desitgen assolir.

Com que l’admissió a una universitat o a un programa d’intercanvi pot requerir la presentació d’un certificat de realització i superació d’un examen oficial d’idiomes, les nostres classes de preparació d’exàmens són l’eina ideal per complir aquest requisit. Durant els darrers tres anys, més del 70% dels alumnes que han participat en les nostres classes de preparació d’exàmens oficials han superat amb èxit aquests exàmens, obtenint una certificació del nivell B2 o superior.

Cada classe se centra en dos aspectes fonamentals: d’una banda, l’alumne treballa la comprensió i la capacitat d’utilitzar l’idioma objectiu i, de l’altra, treballa la manera de preparar i fer l’examen. L’experiència ha demostrat que conèixer l’idioma no és suficient per obtenir una certificació oficial. Conèixer l’examen amb detall i dominar com abordar i completar cada tasca és fonamental per aconseguir una bona puntuació.

En aquest sentit, el nostre personal docent està format específicament sobre la manera d’instruir i avaluar l’examen que s’encarrega d’ensenyar a superar. Així doncs, el nostre enfocament centrat en l’examen és una metodologia que tots els nostres docents desenvolupen a l’aula. A inlingua s’aprèn l’idioma i s’aprenen les tècniques d’examen necessàries, situant l’alumne en la millor posició possible per assolir amb èxit la puntuació desitjada en qualsevol examen que faci.

Anglès

Young man language exam inlingua Andorra
Oxford test of english approved test centre - inlingua Andorra

OXFORD Test of English

Disponible en versió FOR SCHOOLS (de 12 a 16 anys) i ADULTS

L’Oxford Test of English t’ofereix els avantatges següents:

 • Està certificat per la Universitat d’Oxford i gaudeix del reconeixement d’institucions educatives externes.
 • Examina les quatre competències lingüístiques (expressió oral, comprensió auditiva, expressió escrita i comprensió lectora) en només dues hores en tres nivells: A2, B1 i  B2.
 • L’examen consta de diversos mòduls, que es poden fer en qualsevol ordre i combinació.
 • Es poden repetir els mòduls individualment i l’informe sempre mostrarà el darrer resultat.
 • Els escenaris proposats permeten l’ús del llenguatge habitual de la vida real, tant en àmbits socials com laborals o acadèmics, com ara deixar un missatge de veu o respondre a un correu electrònic.

ESTRUCTURA DE L’EXAMEN

L’examen permet avaluar les quatre competències lingüístiques mitjançant mòduls, amb un temps limitat per completar cada mòdul.

Speaking Icon

EXPRESSIÓ ORAL (SPEAKING)

En el mòdul d’expressió oral les persones examinades poden participar en una entrevista simulada, enregistrar un missatge de veu i respondre a preguntes de comprovació.

Listening Icon

COMPRENSIÓ AUDITIVA (LISTENING)

Els passatges simulen converses i discursos que s’escolten habitualment en contextos anglòfons moderns.

Writing Icon

EXPRESSIÓ ESCRITA (WRITING)

En el mòdul d’expressió escrita es demostra la precisió en el maneig del vocabulari i la gramàtica, així com la capacitat d’estructuració i síntesi de textos.

Reading Icon

COMPRENSIÓ LECTORA (READING)

En el mòdul d’expressió escrita es demostra la precisió en el maneig del vocabulari i la gramàtica, així com la capacitat d’estructuració i síntesi de textos.

RESULTATS

Els resultats estan disponibles en 14 dies. Es presenten en un format clar, a mode d’informe, i mostren el nivell de la persona examinada en cada una de les quatre competències per separat i en general, d’acord amb els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Per a una bona comprensió dels resultats, es pot consultar la guia d’ajuda “How to interpret your Report Card”.

MÉS INFORMACIÓ

Per a més informació sobre l’examen i les dates, contacta amb nosaltres.

Young woman laptop languages inlingua Andorra

TOEFL IBT

(Test of English as a Foreign Language: Internet Based Test)

Disponible en versió JUNIOR (a partir d’11 anys) i ADULTS

El TOEFL és un test que mesura de forma precisa i fiable el nivell de competència en anglès. Aquest test té un enfocament acadèmic: avalua la capacitat de les persones no nadiues per emprar i entendre l’idioma tal com es parla, s’escriu i s’escolta en escoles superiors i universitats. No s’aprova ni se suspèn. El resultat obtingut consistirà en una puntuació final.

Més de 4.500 escoles superiors i universitats de tot el món exigeixen aquest certificat, avalant d’aquesta manera la seva acceptació internacional.

El test TOEFL IBT avalua quatre habilitats lingüístiques:

Speaking Icon

EXPRESSIÓ ORAL

Mesura la capacitat per expressar-se oralment.

Writing Icon

COMPRENSIÓ ESCRITA

Mesura la capacitat per llegir i entendre textos acadèmics.

Speaking Icon

COMPRENSIÓ ORAL

Mesura la capacitat per entendre l'anglès tal com es parla a la universitat.

Writing Icon

COMPRENSIÓ LECTORA (READING)

Mesura la capacitat per redactar textos de nivell universitari.

La puntuació màxima d’aquest test són 120 punts. Gairebé totes les universitats nord-americanes que l’inclouen com a requisit d’entrada estableixen un mínim de 70-80 punts.

Actualment inlingua Andorra, com a centre examinador oficial, ofereix una convocatòria mensual per a aquest examen.

Aquest examen té una validesa de dos anys.

Per a més informació i inscripcions: http://www.ets.org/toefl

inlingua Andorra Test taker TOEIC

TOEIC

(Test of English for International Communication)

Disponible en versió ADULTS

La prova TOEIC és un punt de referència de les habilitats lingüístiques, sobretot dins l’entorn laboral. De la mateixa manera que el TOEFL, s’obté una puntuació final que serà la que determinarà si s’ha assolit el nivell suficient per complir els mínims establerts pels centres que així ho requereixin.

Moltes multinacionals, universitats i centres d’idiomes l’inclouen com a requisit d’entrada, tant per a professionals com per a estudiants de parla no anglesa. Es tracta d’una forma ràpida, precisa i garantida de mesurar els coneixements lingüístics necessaris.

inlingua Andorra, com a centre examinador oficial, ofereix convocatòries extraordinàries d’aquest examen a demanda.

Aquest examen té una validesa de dos anys.

Per a més informació i inscripcions: http://www.ets.org/toeic

Test takers inlingua Andorra
Cambridge English Exam preparation centre icinlingua Andorraon

Cambridge

Disponible en versió FOR SCHOOLS del nivell A2 al B2 (fins als 18 anys) i en versió ADULTS

Reconeixement dels exàmens de Cambridge
Els exàmens de Cambridge ESOL són coneguts arreu del món per la seva qualitat i prestigi. Són reconeguts tant per institucions educatives com pel món empresarial com a garantia en l’avaluació i valoració de les competències lingüístiques en anglès, examinant cada habilitat lingüística en diferents contextos.

Raons per obtenir un certificat de Cambridge
Més de dos milions de persones es presenten anualment als exàmens d’anglès de Cambridge ESOL arreu del món. Els seus títols de reconeixement internacional acrediten el nivell de coneixement de l’idioma i són acceptats per un gran nombre d’institucions educatives i empreses de tot tipus.

Hi ha diferents nivells:

 • KET (Key English Test): nivell A2 (MECR)
 • PET (Preliminary English Test): nivell B1 (MECR)
 • FCE (First Certificate of English): nivell B2 (MECR)
 • CAE (Certificate in Advanced English): nivell C1 (MECR)
 • CPE (Certificate of Proficiency in English): nivell C2 (MECR)

Per als exàmens de Cambridge, podeu triar classes particulars o classes en grup.
Els certificats no tenen data de caducitat.

Per a més informació: www.cambridgeesol.org

Francès

Test taker teen inlingua Andorra
Delf Dalf Ministère de L'éducation France icon inlingua Andorra

DELF i DALF

Versió SCOLAIRE del nivell A1 al B2 (fins als 18 anys) i ADULTS

Altres prestigiosos títols que es poden preparar a inlingua Andorra són, en francès, el DELF (nivells A1, A2, B1 i B2) i el DALF (nivells C1 i C2).

El DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) i el DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) són diplomes oficials de llengua francesa atorgats pel Ministeri francès d’Educació Nacional i dissenyats seguint les directrius del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Són diplomes reconeguts internacionalment i a Espanya són també reconeguts en l’àmbit universitari.

Són vàlids de manera permanent.

Es proposen 6 diplomes independents: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1 i DALF C2.

Cada examen permet avaluar les quatre destreses lingüístiques: comprensió i expressió oral i comprensió i expressió escrita.

 

Per a més informació i inscripcions: www.ciep.fr/delfdalf

ETS TFI Icon inlingua Andorra

TFI (Test de Français International)

Versió ADULTS

Per a les persones interessades en la llengua francesa, inlingua és també centre examinador oficial del TFI (Test de Français International).

Per a més informació: www.ets.org/tfi/

Alemany

Two adult test takers Goethe Institute Zertifikat inlingua Andorra

Versió ESCOLAR (dels 10 als 16 anys) i versió ADULT

Acrediteu els vostres coneixements idiomàtics amb un examen d’alemany del examen del Goethe-Institut.

Necessiteu un certificat de validesa internacional que acrediti els vostres coneixements d’alemany? Us oferim exàmens d’alemany per a tots els nivells, des del nivell A1 fins al C2.

Els exàmens del Goethe-Institut estan a la disposició de tots els interessats i poden fer-se independentment de si es té la nacionalitat alemanya o no. Aquests exàmens han estat concebuts com una prova de coneixements d’alemany com a llengua estrangera i d’alemany com a segona llengua.

Per a més informació:  https://www.goethe.de/ins/es/ca/sta/bcn/prf.html

Espanyol

Test taker teen girl inlingua Andorra

DELE

Versió ESCOLAR (dels 11 als 17 anys) i versió ADULT

Preparem aquelles persones que vulguin examinar-se per obtenir el DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera), una titulació en llengua espanyola expedida per l’Institut Cervantes.

Els diplomes d’espanyol DELE són títols oficials acreditatius del grau de competència i domini de la llengua espanyola.

Els exàmens DELE estan dissenyats seguint les directrius del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) i el Manual per relacionar exàmens de llengües amb el MECR, ambdues obres del Consell d’Europa.

Els diplomes DELE tenen en compte tots els nivells del MECR:

 • Diploma d’espanyol nivell A1
 • Diploma d’espanyol nivell A2
 • Diploma d’espanyol nivell B1
 • Diploma d’espanyol nivell B2
 • Diploma d’espanyol nivell C1
 • Diploma d’espanyol nivell C2

Reconeixement dels diplomes DELE
Els diplomes DELE són reconeguts internacionalment i gaudeixen d’un gran prestigi, no només entre institucions i autoritats educatives públiques i privades, sinó també al món empresarial i entre cambres de comerç. Són una garantia oficial en l’avaluació i certificació de la competència lingüística en espanyol.

En molts països, els diplomes DELE han estat adoptats per autoritats educatives i centres d’ensenyament reglat com a complement dels seus programes d’avaluació. Són idonis per facilitar la promoció laboral i l’accés a l’educació, tant a Espanya com a la resta de països on es fan aquestes proves.

 

Per a més informació: www.cervantes.es

Català

Test taker man inlingua Andorra

Exàmens oficials de llengua catalana

inlingua també ofereix classes preparatòries per a l’obtenció dels certificats de coneixements de català. A Andorra hom es pot examinar dels nivells A, B i C.

Els exàmens oficials de llengua catalana consisteixen en la realització d’una prova escrita i una prova oral que permeten valorar de manera objectiva el grau de desenvolupament de les competències establertes en cada programa. En aquests exàmens s’avalua la comprensió i l’expressió oral, la interacció i la comprensió i l’expressió escrita de l’examinand.

Els diplomes oficials de llengua catalana del Govern d’Andorra tenen com a referent el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) i s’estructuren en els sis nivells següents:

 • Diploma d’usuari bàsic, nivell A1: Acredita un domini de l’ús de la llengua general que permet desenvolupar les necessitats més bàsiques de comunicació.
 • Diploma d’usuari bàsic, nivell A2: Acredita un domini de l’ús de la llengua general, tant oral com escrit, que permet desenvolupar amb autonomia una activitat comunicativa bàsica pròpia de les situacions més habituals de comunicació.
 • Diploma d’usuari independent, nivell B1: Acredita un domini de l’ús de la llengua general, tant oral com escrit, que permet fer front a la major part de situacions lingüístiques comunicatives que es poden presentar sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a la família i a l’oci.
 • Diploma d’usuari independent, nivell B2: Acredita un domini de l’ús de la llengua general, tant oral com escrit, que permet fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp professional del parlant.
 • Diploma d’usuari experimentat, nivell C1: Acredita un domini de l’ús de la llengua general, tant oral com escrit, en la varietat estàndard, que permet comunicar-se amb adequació i correcció en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge mitjanament formal o informal.
 • Diploma d’usuari experimentat, nivell C2: Acredita un domini de l’ús de la llengua general que permet comunicar-se amb adequació i correcció en qualsevol situació comunicativa, especialment en el registre més formal de la llengua, i també la capacitat d’analitzar conceptes relacionats amb el funcionament del sistema lingüístic català.

Per a més informació: https://www.educacio.ad/

Truca ara