fbpx

Avís legal català

inlingua, SL, responsable d’aquest lloc web, d’ara endavant el “responsable”, posa a la disposició dels usuaris aquest document amb què pretén acomplir les obligacions disposades en la Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica i la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, així com informar tots els usuaris del lloc web de les seves condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumirà el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i l’acompliment rigorós de les disposicions aquí establertes, així com de qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació. El responsable es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense l’obligació d’advertir prèviament o posar en coneixement dels usuaris les dites modificacions, entenent-se com a suficient la seva publicació en el lloc web.

  1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom del domini: https://inlingua.ad/

Nom de l’empresa: inlingua, SL

Objecte social: escola d’idiomes, informàtica i repàs i activitats de traducció i interpretació

NRT: L-706401-D

Domicili social: Prat de la Creu, 30, AD500 Andorra la Vella

Telèfon: (+376) 80 70 60

A/e: central@inlingua.ad

Empresa inscrita en el Registre de Societats Mercantils d’Andorra, llibre s-145, foli 121-130 i número de registre 11252.

  1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

A títol enunciatiu però no limitatiu, la programació, l’edició, la compilació i altres elements necessaris per al funcionament del lloc web són propietat del responsable o, en cas de no ser-ho, aquest disposa de llicència o autorització expressa dels seus autors.

Independentment de la finalitat per a la qual siguin destinats els continguts del lloc web, la seva reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereixen una autorització escrita prèvia del responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de la propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, textos i gràfics aliens al responsable que puguin aparèixer en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, essent aquests els responsables de qualsevol possible controvèrsia que puguin suscitar. El responsable autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts del lloc web o a l’enllaç principal https://www.inlingua.ad.

El responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant amb la seva mera menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitats sobre seu, ni tampoc suport, patrocini o recomanació. Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, caldrà adreçar-se per correu electrònic a central@inlingua.ad.

  1. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El responsable queda exempt de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al responsable.

Política d’enllaços
Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts d’altres llocs web. Atès que el responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als dits continguts. En tot cas, retirarà immediatament qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, traient ipso facto la redirecció a aquell lloc web i avisant les autoritats competents del contingut detectat.

El responsable no es responsabilitza de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en el lloc web del responsable . No obstant això, en compliment d’allò que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, el responsable es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers, la moral i l’ordre públic. En el cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, el responsable li agrairà que ho notifiqui immediatament a central@inlingua.ad.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el seu bon funcionament les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. No obstant això, el responsable no descarta la possibilitat que hi hagi algun error de programació o que s’esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés al lloc web.

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest lloc web està sotmès a la legislació andorrana i, en cas de litigi o controvèrsia pel seu ús, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals d’Andorra. Aquesta clàusula de submissió expressa als tribunals andorrans no serà aplicable per als supòsits de litigi amb els usuaris del lloc web que, segons la legislació vigent, ostentin la condició de consumidors. En aquest cas les parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del lloc de residència del consumidor. Així mateix, en aquests casos el prestador i l’usuari podran sotmetre els seus conflictes als arbitratges previstos a la legislació d’arbitratge i defensa dels consumidors i usuaris, així com als procediments de resolució extrajudicial de conflictes que s’instaurin per mitjà de codis de conducta o altres instruments d’autoregulació.

  1. CONSULTES, RECLAMACIONS I COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT I INADEQUAT

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot dirigir-se a inlingua, SL a través dels canals de comunicació actuals o futurs que es determinin en cada moment, com ara:

 Adreça postal: Prat de la Creu, 30, Andorra la Vella AD500

 Tel.: (+376) 80 70 60

 Adreça de correu electrònic: central@inlingua.ad

Els canals de comunicació amb inlingua, SL esmentats també són vàlids perquè qualsevol usuari notifiqui que té coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines amb continguts o serveis il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral.

D’altra banda, la recepció per part d’inlingua, SL de qualsevol comunicació no suposa, segons el que es disposa en la Llei 34/2002, el coneixement efectiu de les activitats o els continguts que indiqui l’usuari com a comunicant.

Truca ara